RPO zaskarżył przepisy dotyczące stosowania kontroli operacyjnej

Large Man Looking At Co-Worker With A Magnifying Glass --- Image by © Images.com/Corbis

Rzecznik Praw Obywatelskich zaskarżył przepisy dotyczące  stosowania kontroli operacyjnej, a także pobierania danych telekomunikacyjnych, pocztowych i internetowych przez policję oraz  służby porządkowe. Według RPO normy naruszają one  Konstytucję RP, dodatkowo są sprzeczne z przepisami prawa międzynarodowego, a szczególnie z prawem UE.

Wątpliwości dotyczące konstytucyjności zapisów są umotywowane nie tylko zakresem, ale i możliwym czasem wykorzystywania danych.  Dodatkowo ustawa posługuje  się pojęciami niedookreślonymi np. pojęciem „dobra wymiaru sprawiedliwości”.

We wniosku podnoszone jest, że katalog przestępstw, w przypadku których dopuszczalne jest uzyskiwanie i przetwarzanie danych, jest nadmiernie szeroki. To wszystko za sprawą użytego terminu „przestępstwa”. Dopuszczalne będzie pozyskiwanie danych dotyczących nie tylko określonych typów czynów zabronionych, lecz każdego czynu spełniającego znamiona przestępstwa. Tak samo Policja możne uzyskać i przetwarzać dane dotyczące pracodawcy naruszającego ciążące na nim obowiązki bhp, jak dotyczące osoby posądzonego o wymuszenie rozbójnicze. We wniosku wskazuje się także na brak konieczności powiadamiania osoby, której dane są gromadzone.

Co dodatkowo budzi poważne wątpliwości Rzecznika Praw Obywatelskich to procedury kontrolne dotyczące legalności pozyskiwania i przetrzymywania danych.  Właściwy organ policji ma przekazać właściwemu sądowi, w okresach półrocznych, sprawozdanie obejmujące liczbę przypadków pozyskania w okresie sprawozdawczym danych  oraz kwalifikacje prawne czynów, w związku z zaistnieniem których wystąpiono o dane. Ustawa określa także przypadek, kiedy uzyskiwanie danych nie podlega kontroli sądu. Jednak, zadaniem Rzecznika, najistotniejsze jest to, czego nie uwzględniono w regulacji. Szczególnie podkreślane jest, że ustawodawca nie przewidział możliwości dokonania kontroli uprzedniej.

Zaskarżone przepisy nie przewidują zniszczenia wszelkich innych danych telekomunikacyjnych, pocztowych i internetowych oprócz tych, które  nie  mają znaczenia dla postępowania.

We wniosku nie umniejsza się znaczenia środków ochrony bezpieczeństwa państwa, jednakże wskazuje się, że muszą być one proporcjonalne do środków zapewnianiających ochronę prywatności obywateli. Istnieją jednak obawy, że nowo przyjęta ustawa może przyczynić się do wzrostu skali nadużyć poprzez stworzenie niczym nieograniczonych mechanizmów pozwalających na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych.

About Redakcja 320 Articles
Omni Modo to po łacinie „na każdy sposób”. Nazwa naszej firmy to nie przypadek. Na każdy sposób chcemy bowiem pokazywać klientom nasze doświadczenie, profesjonalizm i sukcesy w dziedzinie ochrony danych osobowych.