Regulamin portalu

REGULAMIN
portalu www.e-ochronadanych.pl

Regulamin określa prawa i obowiązki stron usługi świadczonej elektronicznie za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej:

1. Opracowanie Regulaminu jest wypełnieniem obowiązku wskazanego w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. 2017 r. poz. 1219, z późn. zm. – zwaną dalej: „u.ś.u.d.e.”).

2. Akceptacja Regulaminu oznacza wyrażenie woli zawarcia umowy z Administratorem na warunkach określonych w Regulaminie.

Rozdział 1. Postanowienia ogólne.

3. Definicje.

Pojęciom stosowanym w Regulaminie nadaje się następujące znaczenia:

1) Informacja handlowa – informacja handlowa, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. 2017 r. poz. 1219, z późn. zm.);

2) Newsletter – wiadomość przekazywana za pośrednictwem poczty elektronicznej, zawierająca treści o tematyce prawnej i edukacyjnej, w tym treści o charakterze informacji handlowej  tj. treści informacyjne o nowych artykułach umieszczanych na stronach internetowych Administratora, w szczególności http://e-ochronadanych.pl oraz http://www.gdpr.pl, jak również informacji o oferowanych aktualnie usługach i produktach Administratora.
W przypadku wyrażenia odrębnej zgody Newsletter może obejmować również informacje handlowe dotyczące usług i produktów oferowanych przez podmioty współpracujące z Administratorem;

3) Portal – Portal informacyjny dostępny pod adresem http://www.e-ochronadanych.pl;

4) Regulamin – niniejszy dokument – Regulamin Portalu www.e-ochronadanych.pl;

5) Administrator – Omni Modo Agnieszka Rzycka – Osiej z siedzibą w Warszawie (03-937)  przy ul. Zwycięzców 45/29;

6) Podmioty współpracujące – podmioty z którymi współpracuje Administrator;

7) Użytkownik – osoba, która zaakceptowała warunki Regulaminu i zapisała się na usługę Newsletter;

8) Usługa – usługa Newsletter.

4. Charakter prawny Portalu.

1) Portal jest prowadzony przez Administratora i stanowi jego własność.

2) Portal jest skierowany do Użytkowników oraz osób które nie są Użytkownikami, ale chcą zapoznać się z treściami umieszczonymi na Portalu.

Rozdział 2. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną,

5. Usługi oferowane przez Administratora za pośrednictwem Portalu polegają na:

1) umożliwieniu bezpłatnego dostępu do materiałów zgromadzonych w związku z funkcjonowaniem Portalu,

2) przesyłaniu informacji Newsletter na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz Regulaminie serwisu gdpr.pl.

Rozdział 3. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

6. Do korzystania z Portalu niezbędne jest:

1) Urządzenie posiadające dostęp do sieci Internet z zainstalowaną oraz prawidłowo skonfigurowaną, aktualną wersją przeglądarki internetowej,

2) Aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail) – w celu zamówienia informacji Newsletter.

7. Zagrożenia związane ze świadczeniem Usług i zabezpieczenia danych:

Stosowane przez Administratora systemy i aplikacje zapewniają wysoki standard bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych.
Użytkownik powinien być jednak świadomy, że korzystanie z usługi Newsletter wymaga korzystania z publicznej sieci telekomunikacyjnej (Internetu), co wiąże się ze wzrostem ryzyka wystąpienia zagrożeń wynikających z korzystania z Internetu.

Rozdział 4. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.

8. Warunki zawarcia Umowy:

1) Formularz zapisu na Newsletter wypełniany przez osobę, która zamierza korzystać z Usługi wymaga podania adresu poczty elektronicznej – poprzez skorzystanie z odesłania zamieszonego na stronie https://e-ochronadanych.pl/newsletter/ do strony https://gdpr.pl/newsletter należącej do Administratora.

9. Warunki rozwiązania Umowy.

Rozwiązanie Umowy może nastąpić, w szczególności:

1) na żądanie Użytkownika, w każdym czasie, a szczególnie poprzez użycie przycisku „wypisz” znajdującym się w stopce każdego z Newsletterów;

2) z inicjatywy Administratora, w razie nieprzestrzegania przez Użytkownika obowiązków wymaganych przez Regulamin.

10. Administrator zastrzega sobie uprawnienie do zamknięcia Portalu, bez podania przyczyn za uprzednim poinformowaniem Użytkowników.

11. Administrator może publikować bannery i linki do innych stron i Portalów internetowych. Korzystając z takiego bannera lub linku, Użytkownik przechodzi na stronę należącą do innego właściciela.

Rozdział 5. Ochrona danych osobowych, poufność, prawa autorskie, komentarze.

Ochrona danych osobowych:

12. Administratorem Państwa danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: „RODO”), jest Omni Modo Agnieszka Rzycka – Osiej z siedzibą w Warszawie (03-937), przy ul. Zwycięzców 45/29.

13. Administrator przetwarza Państwa dane w celu:

1) zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na warunkach opisanych w „Regulaminie Portalu”;

2) przesyłania (za uprzednią zgodą) wiadomości zawierających informacje handlowe;

3) prowadzenia marketingu podmiotów współpracujących z Administratorem (za uprzednią zgodą);

4) umożliwienia kontaktu z Administratorem za pośrednictwem formularzy kontaktowych;

5) obrony przed ewentualnymi roszczeniami na zasadzie prawnie uzasadnionego interesu Administratora;

6) analitycznym i statystycznym.

14. Więcej informacji dotyczących zasad ochrony danych osobowych (w tym podstaw przetwarzania danych osobowych) Użytkowników można znaleźć w Polityce Prywatności dostępnej na stronie internetowej www.e-ochronadanych.pl

15. Użytkownik może w każdej chwili wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, w tym adresu mailowego. Wycofanie zgody może być dokonane w jakiejkolwiek formie, w szczególności poprzez przesłanie żądania na adres: rodo@omnimodo.com.pl i nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

16. Dane osobowe nie są udostępniane podmiotom trzecim, chyba że następuje to w związku z powierzeniem przetwarzania danych przez Administratora lub na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów.

17. Prawa osób, których dane dotyczą, o których mowa w Polityce Prywatności można realizować przesyłając żądanie na adres: rodo@omnimodo.com.pl.

Rozdział 6. Prawa autorskie

18. Zarówno układy treści zawarte na Portalu, jak i poszczególne jego części, takie jak materiały pisemne, zdjęcia, grafika i inne, korzystają na ogólnych zasadach z ochrony udzielanej przez przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz.U. 2017, poz. 880 ze zm.). Każdy z Użytkowników zobowiązany jest do poszanowania praw autorskich pod rygorem odpowiedzialności cywilnoprawnej oraz karnej wynikającej z przepisów tej ustawy.

19. Można korzystać z tekstów zawartych na Portalu w zakresie własnego dozwolonego użytku osobistego. Wykorzystanie tekstów zawartych na Portalu w innym celu nie wymaga zgody Omni Modo pod warunkiem umieszczenia na każdej kopii imienia i nazwiska autora danego materiału i informacji w następującym brzmieniu „Tekst pochodzi z portalu gdpr.pl”.

20. Powyższa zgoda nie dotyczy zdjęć oraz innych materiałów nie będących tekstami.

21. Zdjęcia wykorzystywane do postów pochodzą z banków zdjęć płatnych lub darmowych udostępnianych na licencji CC lub pochodzą z domeny publicznej.

Rozdział 7. Tryb postępowania reklamacyjnego, kontakty z użytkownikiem, komunikaty informacyjne i reklamowe, zmiany regulaminu

Postępowanie reklamacyjne

22. Administrator zobowiązuje się usunąć w rozsądnym technicznie terminie nieprawidłowości w działaniu Portalu w przypadku zgłoszenia przez Użytkownika takich nieprawidłowości poprzez przesłanie pod adres:

e-ochronadanych@omnimodo.com.pl

23. Wszelkie sprawy dotyczące Portalu powinny być przesyłane pod adres: e-ochronadanych@omnimodo.com.pl

Tryb zmiany Regulaminu

24. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.

25. O treści zmian Regulaminu Użytkownik zostanie poinformowany przez umieszczenie na stronie internetowej

https://e-ochronadanych.pl/regulamin-portalu/  nowego brzmienia Regulaminu.

26. O zmianie Regulaminu Użytkownik zostanie dodatkowo powiadomiony przez przesłanie za pośrednictwem Newslettera oraz na adres poczty elektronicznej (adres e-mail), podany podczas rejestracji, informacji zawierającej nowe brzmienie Regulaminu.

27. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie podanym w informacji o jego zmianie, nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni kalendarzowych od momentu poinformowania o zmianach Regulaminu, z tym zastrzeżeniem, że zmieniony Regulamin będzie wiązać Użytkownika, o ile w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o jego zmianie nie oświadczy on o rezygnacji z usługi Newsletter w przypadku braku akceptacji nowej treści Regulaminu.

Rozdział 8. Postanowienia końcowe

Prawo i sąd właściwy

28. Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwe miejscowo polskie sądy powszechne.

Wykładnia postanowień Regulaminu

29. Tytuły paragrafów mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mają wpływu na wykładnię postanowień Regulaminu.