Ochrona danych na Węgrzech

By Дмитрий-5-Аверин (Own work) [CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons

Przepisy aktu XX Konstytucji Republiki Węgier z 1949 roku, w szczególności artykułu 59 mówią o tym, że w Republice Węgierskiej każdy ma prawo do posiadania dobrej reputacji, poszanowania prywatności w domu, ochrony spraw prywatnych i danych osobowych.

Organem Ochrony Danych Osobowych na Węgrzech jest Węgierski Rzecznik Ochrony Danych i Wolności Informacji (określany również mianem Parlamentarnego Komisarza ds. Ochrony Danych i Wolności Informacji na Węgrzech). Organ ten został powołany przez Zgromadzenie Krajowe na mocy Ustawy L XIII z 1992 r. o Ochronie Danych Osobowych i Dostępu do Danych Interesu Publicznego. Osoba wybrana do sprawowania ww. urzędu musi posiadać stosowne wykształcenie (preferowana osoba będąca pracownikiem naukowym), niekarana, z co najmniej dziesięcioletnim doświadczeniem w branży specjalizującej się w ochronie informacji. W chwili obecnej funkcję wyżej wymienionego organu od 28 września 2009 r. sprawuje Dr. András Jóri, który stoi na czele swojego urzędu składającego się z około 150 osób zatrudnionych w celu dbania o ochronę informacji. Podobnie jak w przypadku innych organów ochrony danych osobowych, do obowiązków Rzecznika należy m. in. złożenie parlamentowi (przed którym wyłącznie odpowiada) corocznego sprawozdania ze swojej działalności zawierającego szczegółowy opis wszystkich wszczętych postępowań i zarejestrowanych nieprawidłowości związanych z administrowaniem danymi. W swoich działaniach Węgierski Rzecznik Ochrony Danych i Wolności Informacji jest organem niezależnym od rządu, a także innych struktur państwowych jak np. administracji publicznej czy organizacji społecznych. Organ ochrony danych jakim jest Rzecznik wykonuje swoje zadania przy pomocy Biura do spraw Ochrony Danych, które zatrudnia prawników oraz informatyków w tym specjalistów z dziedziny Internetu i administrowania danymi sieciowymi. Biuro składa się z sekretariatu, departamentów takich jak: departament strategii, międzynarodowy, rejestracji zbiorów danych oraz działu badań. Co ciekawe w strukturze biura nie ma odrębnego departamentu inspekcji. Do zakresu obowiązków Rzecznika należy: kontrola przestrzegania przepisów ustawy o Ochronie Danych Osobowych i Dostępu do Danych Interesu Publicznego (czyli według polskiej nomenklatury – informacji publicznej), rozpatrywanie skarg oraz prowadzenie rejestru ochrony danych. Do węgierskiego Rzecznika Ochrony Danych i Wolności Informacji zgłosić może się każda osoba, która w swoim odczuciu uważa, że jej dane osobowe zostały przetworzone niezgodnie z prawem przez jakikolwiek podmiot z sektora publicznego (np. funkcjonariusza służb publicznych, osobę zatrudnioną w administracji publicznej) lub prywatnego (banki, towarzystwa ubezpieczeniowe). Naruszeniem ochrony danych osobowych będzie również nieuzasadniona odmowa udzielenia informacji bądź podanie do wiadomości publicznej danych zastrzeżonych bądź nawet tajnych.

Do uprawnień Węgierskiego Rzecznika Ochrony Danych i Wolności Informacji należy m. in. kontrolowanie wszystkich instytucji przetwarzających dane osobowe (czyli gromadzących, przechowujących, przekazujących, zmieniających, usuwających – jednym słowem dysponujących danymi) oraz nadzór nad informacjami niejawnymi (w systemie informatycznym bądź w systemie „papierowym”) celem zweryfikowania prawidłowości stosowanych procedur chroniących dane. Postępowanie kontrolne może być wszczęte na wniosek lub z wyłącznej inicjatywy Rzecznika.
Do zadań ww. organu ochrony danych należy prowadzenie centralnego rejestru danych chronionych, określanego także „rejestrem rejestrów”, który zawiera listę wszystkich najważniejszych informacji niejawnych oraz spis osób odpowiedzialnych za ochronę danych osobowych i zobowiązanych do corocznego raportowania Rzecznikowi sprawozdania ze swojej działalności. Rejestr ten jest publicznie dostępny. Na marginesie należy zaznaczyć, że strona internetowa Rzecznika Ochrony Danych i Wolności Informacji została utworzona i jest prowadzona przez Departament Rejestracji Biura Rzecznika.
Węgierski Rzecznik Ochrony Danych i Wolności Informacji ma prawo przygotowywać własne projekty ustaw związane z regulacjami prawnymi spraw leżących w zakresie jego kompetencji, jak również może wydawać opinie na temat propozycji nowych aktów prawnych w tych kwestiach. Ww. organ może również w uzasadnionych przypadkach wnioskować, o uznanie określonych informacji za tajne lub o odtajnienie danych. Do zakresu jego obowiązków należy także działalność mająca na celu podnoszenie świadomości społecznej z zakresu ochrony informacji i danych osobowych poprzez promowanie wśród obywateli kultury prawnej w kwestiach wyżej wymienionych, spotykając się z nimi osobiście bądź poprzez udzielanie wywiadów w środkach masowego przekazu. Wszystkie pisma kierowane do ww. organu od obywateli w tym skargi imienne oraz anonimy na przetwarzanie danych są rejestrowane w Biurze oraz niezwłocznie rozpatrywane przez urząd.
Za dane osobowe ustawa L XIII z 1992 r. uznaje wszelkie informacje, na podstawie których osoba fizyczna jest możliwa do zidentyfikowania( za dane osobowe uważa się np. głos). Dane wrażliwe są określane danymi specjalnymi, do których zalicza się w szczególności pochodzenie rasowe, poglądy polityczne, wyznania religijne, uzależnienia (nałogi), preferencje seksualne. Dane osobowe wg. ustawy powinny być przetwarzane uczciwie, zgodnie z prawem, powinny być kompletne – czyli niezmienione, a więc w takiej formie jaka została podana przez osobę, której dane dotyczą. Ustawa używa również sformułowania „techniczne przetwarzanie danych” – co oznacza wszelkie działania na danych, niezależnie od miejsca ich przetwarzania oraz o transferze danych czyli przekazaniu danych każdemu podmiotowi, który wykaże konieczność ich posiadania.
Z obowiązku rejestracji danych zwolnieni są wszyscy, którzy przetwarzają dane dla siebie (w celu prywatnym), danych zebranych dla badań naukowych – jednak nieużywanych w innych celach. Dane takie muszą być ponadto zanonimizowane – czyli tak zmodyfikowane by nie identyfikowały jednoznacznie osoby, od której zostały zebrane.
W ustawie mowa jest o administratorze danych oraz o administrującym danymi choćby z upoważnienia administratora. Administratorem jest każdy podmiot (osoba fizyczna, prawna, nieposiadająca osobowości prawnej) która decyduje o celu przetwarzania danych, natomiast przetwarzającym jest każdy podmiot, który może przetwarzać te dane. Przepisy ustawy nakazują administrującemu danymi stworzyć i wprowadzić w życie instrukcję przetwarzania danych. Podczas przeprowadzania kontroli przetwarzania danych Węgierski Rzecznik ma prawo żądać od administratora wszelkich dokumentów i archiwów zawierających dane osobowe, a także ma prawo wejść do każdego pomieszczenia, w którym przetwarza się dane. Ma on również prawo do nakazania zaprzestania przetwarzania danych. Każdy administrator danych ma obowiązek na żądanie osoby, której dane przetwarza poinformować o: zakresie przetwarzanych danych, nazwie i adresie swojej siedziby oraz kategoriach odbiorców danych.
W 2009 r. pracownicy Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Warszawie będą uczestniczyć w programie Leonardo da Vinci będącego częścią Programu „Uczenia się przez całe życie” (Lifelong Learning Programme), który realizowany będzie m. in. w siedzibie Rzecznika Ochrony Danych i Wolności Informacji na Węgrzech.

źródło: abiweb.obh.hu/dpc/

About Redakcja 316 Articles
Omni Modo to po łacinie „na każdy sposób”. Nazwa naszej firmy to nie przypadek. Na każdy sposób chcemy bowiem pokazywać klientom nasze doświadczenie, profesjonalizm i sukcesy w dziedzinie ochrony danych osobowych.