Projekt nowelizacji UODO z 2008 r.

Dawno oczekiwany projekt nowelizacji Ustawy został przygotowany, aby wzmocnić rolę Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, dać mu do ręki nowe instrumenty prawne, których niewątpliwie brakuje (przyjrzymy się temu bliżej w dalszej części) ale także aby zmienić te przepisy, które takiej zmiany wymagają. Oczekiwania co do tych ostatnich były i są bardzo duże, jednak nowelizacja nie wnosi tutaj istotnych zmian. Rozstrzyga co prawda sporną do tej pory kwestię ewentualnego wycofania zgody, ale pomija wiele innych kwestii, jak chociażby przemodelowanie obowiązku rejestracyjnego czy zbieranie (przetwarzanie) danych w Internecie. Pewne nadzieje można wiązać z tym, że projekt będzie jeszcze przedmiotem uzgodnień i prac wielu komisji. Poza tym zmiana Ustawy pociągnie za sobą zmianę przestarzałych i nieżyciowych w wielu miejscach przepisów Rozporządzenia wykonawczego.

Istotny element w projektowanej nowelizacji ustawy stanowi przyznanie Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych prawa nakładania, w drodze decyzji administracyjnej, kar pieniężnych w wysokości do 100 000 euro na podmiot, który nie wykonuje decyzji Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
W założeniu projektodawcy instytucja kary pieniężnej ma stworzyć w polskim systemie prawa efektywną ochronę danych osobowych i zapewnić Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych instrument umożliwiający skuteczną egzekucję obowiązków wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych.
Niezależnie od kar pieniężnych o jakich mowa wyżej, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych może nałożyć na kierownika kontrolowanej jednostki organizacyjnej albo osobę działającą z jego upoważnienia, którzy uniemożliwiają lub utrudniają przeprowadzenie czynności kontrolnych karę pieniężną w wysokości do 300% ich miesięcznego wynagrodzenia.
Propozycja wprowadzenia tego rodzaju kar pieniężnych uzasadniana jest z kolei tym, iż w praktyce Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych zdarzały się wcale nierzadkie przypadki, gdy kontrolowane podmioty utrudniały bądź wręcz uniemożliwiały przeprowadzanie kontroli, do których inspektorzy są upoważnieni z mocy prawa.
Kary pieniężne nakładane będą przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w drodze decyzji administracyjnej. Decyzje te będą poddane na zasadach ogólnych kontroli sądowej przez sądy administracyjne.
Istotny z punktu widzenia podmiotu na który nałożono karę pieniężną jest fakt, iż wniesienie skargi od decyzji o nałożeniu kary pieniężnej wstrzymuje wykonanie decyzji.

Tomasz Osiej
Michał Szczepanek

Radcy prawni

About Redakcja 324 Articles
Omni Modo to po łacinie „na każdy sposób”. Nazwa naszej firmy to nie przypadek. Na każdy sposób chcemy bowiem pokazywać klientom nasze doświadczenie, profesjonalizm i sukcesy w dziedzinie ochrony danych osobowych.