Odszkodowanie za ujawnienie danych osobowych w raporcie spółki

Sąd okręgowy, w wytoczonym na podstawie art. 448 k.c. powództwie, stwierdził  że przepisy nie nakazują zamieszczania w raporcie bieżącym danych osobowych osób zgłaszających sprzeciw. Wobec tego konsekwencją ich zamieszczenia było naruszenie dóbr osobistych.

W czasie walnego zgromadzenia spółki Krzysztof K, będący pełnomocnikiem akcjonariusza, zgłosił sprzeciw wobec uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania zarządu z działalności w roku obrotowym. Spółka wypełniając obowiązek publikacji raportu bieżącego z treścią uchwał podjętych na zgromadzeniu, opublikowała go na swojej stronie internetowej. Pod treścią uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z zarządu znalazła się informacja o żądaniu zaprotokołowania sprzeciwu przez Krzysztofa K., a także jego dane osobowe: imię i nazwisko, imiona rodziców, seria i numer dowodu osobistego oraz adres zamieszkania.

Uznał on ujawnienie w raporcie tych informacji za naruszenie jego dóbr osobistych, wezwał spółkę do ich usunięcia i zażądał od niej 60 tys. zł zadośćuczynienia.

Wobec braku reakcji, złożył skargę do GIODO, ten nie nakazał usunięcia danych spółce. Również prokuratura nie uznała tego za czyn zabroniony, a po rozpatrzeniu subsydiarnego aktu oskarżenia, do jej opinii przychylił się również sąd karny.

Sprawa znalazła swój finał w sądzie okręgowym. Orzekł on zajście naruszenia prawa powoda do prywatności. Opinię sądu okręgowego podzielił również sąd drugiej instancji i nakazał spółce zapłatę 3 tys. zł.

Źródło: Jerzy Kowalski, Spółka zapłaci za ujawnienie nazwiska w raporcie, Rzeczpospolita 22 lipca 2016, dodatek Prawo w Biznesie, s. 2

About Redakcja 316 Articles
Omni Modo to po łacinie „na każdy sposób”. Nazwa naszej firmy to nie przypadek. Na każdy sposób chcemy bowiem pokazywać klientom nasze doświadczenie, profesjonalizm i sukcesy w dziedzinie ochrony danych osobowych.