Monitoring wizyjny w szkołach

monitoring
754094

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO) wydał wytyczne, w których kompleksowo odniósł  się do legalności funkcjonowania monitoringu w kontekście przepisów o ochronie danych osobowych.

Prowadzenie monitoringu wizyjnego może w sposób znaczny ingerować w prywatność – prawo chronione i akcentowane na gruncie licznych aktów prawnych, w tym Konstytucję RP, przez co podlega ścisłemu reżimowi prawnemu. Przetwarzanie danych pochodzących z monitoringu podlega tradycyjnym zasadom (legalności, celowości, poprawności, adekwatności oraz ograniczenia czasowego) oraz oparte jest na przesłankach pochodzących z Ustawy o ochronie danych osobowych.

Placówki oświatowe przed podjęciem decyzji o prowadzenie monitoringu powinny rozważyć kwestię adekwatności monitoringu jako metody zapewnienia bezpieczeństwa. Należy sprawdzić, czy cele te nie mogłyby zostać osiągnięte drogą środków, które w mniejszy sposób ingerują w sferę prywatności. GIODO uznał, iż przetwarzanie danych z monitoringu znajduje swoją podstawę prawną w art. 23 u. 1 pkt. 5 Ustawy o ochronie danych osobowych (prawnie usprawiedliwiony cel administratora danych), co znalazło też potwierdzenie w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości UE.

Na szkole, jako administratorze danych ciążą ustawowe obowiązki, zarówno te związane z koniecznością dopełnienia obowiązku informacyjnego zgłoszeniem zbiorów, jak i te dotyczące zabezpieczenia danych przed nieuprawnionym dostępem.Oznakowanie i tablice informacyjne powinny być łatwo dostrzegalne. Co więcej, zbiór danych wynikających z monitoringu musi być zgłoszony do rejestru zbiorów GIODO. Szkoła, jako administrator danych powinna poinformować o zainstalowaniu monitoringu, jego zasięgu, celu instalacji, a także o prawie kontroli przez osobę, której dane dotyczą. Monitoring powinien podlegać okresowym kontrolom pod kątem adekwatności dalszego stosowania. Weryfikowana powinna być kwestia, czy skala zagrożeń i ryzyka dla bezpieczeństwa osób usprawiedliwia monitoring.

Kamery tylko tam, gdzie znaczenie ma bezpieczeństwo

Monitoring w przypadku szkół powinien funkcjonować na podstawie zasady proporcjonalności. Będzie ona spełniona, gdy kamery będą zainstalowane jedynie w miejscach, gdzie istnieje zwiększone ryzyko dla bezpieczeństwa osób i ochrony mienia. Wytyczne GIODO koncentrują się wokół zasady Privacy Impact Assessment. Rekomenduje się, aby decyzja o wprowadzeniu monitoringu była poprzedzona szczegółową analizą, ponieważ najważniejsze są gwarancja ochrony prywatności i zapewnienie bezpieczeństwa i porządku. Zaleca się, aby wprowadzenie monitoringu miało miejsce w przypadkach, gdy interes społeczny w sposób usprawiedliwiony może ograniczyć prawo do prywatności. W takiej sytuacji monitoring powinien funkcjonować jedynie w miejscach, gdzie zachodzi wysokie ryzyko dla bezpieczeństwa osób.

W ocenie GIODO okres przechowywania danych z monitoringu powinien trwać nie dłużej, niż jest to niezbędne dla osiągnięcia celów przetwarzania. W wytycznych proponuje się terminy liczone w dniach (stosunkowo krótkich), pewne ustępstwo przewiduje się w przypadkach incydentów, gdzie retencja danych może odbywać się do zakończenia postępowania w sprawie.

W omawianej kwestii szkoła oraz stojący na jej czele dyrektor są organami odpowiedzialnymi za dopełnianie obowiązków ciążących na mocy przepisów o ochronie danych. Dotyczą one obowiązku zabezpieczenia danych przed osobami trzecimi, zawarcia ewentualnych umów powierzenia z osobami trzecimi oraz zobowiązanie osób upoważnionych do zachowania w tajemnicy informacji uzyskanych w trakcie monitoringu.

GIODO uznał stosowanie praktyk polegających na montażu atrap kamer jako niedopuszczalne ze względu na ich nieadekwatność do zamierzonego celu. To samo dotyczy wykorzystywania monitoringu do celów kontroli pracowników szkoły.

Źródło: http://www.giodo.gov.pl/plik/id_p/11915/j/pl/

About Redakcja 320 Articles
Omni Modo to po łacinie „na każdy sposób”. Nazwa naszej firmy to nie przypadek. Na każdy sposób chcemy bowiem pokazywać klientom nasze doświadczenie, profesjonalizm i sukcesy w dziedzinie ochrony danych osobowych.