Jakie zbiory powinna zarejestrować JST i podmioty przez nią utworzone?

Business archive in folders, 3d illustration

[Artykuł archiwalny]

Gmina
Dane osobowe, których zbiory podlegają zgłoszeniu do rejestracji:

1.    przetwarzane w związku ze zmianą imion i nazwisk, na podstawie ustawy z dnia 15 listopada 1956 r. o zmianie imion i nazwisk (Dz. U. z 2005 r. Nr 233, poz. 1992 z późn. zm.);
2.    zawarte w aktach stanu cywilnego, na podstawie ustawy z dnia 15 listopada 1956 r. o zmianie imion i nazwisk (Dz. U. z 2005 r. Nr 233, poz. 1992 z późn. zm.)
3.    przetwarzane w związku z wydawaniem zezwolenia na posiadanie psów ras uznawanych za agresywne, na podstawie ustawy z dnia ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.)
4.    przetwarzane w związku z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)
5.    przetwarzane w związku z działalnością gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r. (Dz. U. z 2002 r., Nr 147, poz. 1231 z późn. zm.), za wyjątkiem tych danych osobowych, które są przetwarzane w celu skierowania do sądu wniosku o przymusowe leczenie, których zbiory są zwolnione z obowiązku rejestracji na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o ochronie danych osobowych;
6.    gromadzone w ewidencji ludności;
7.    przetwarzane w związku z wydawaniem dowodów osobistych;
8.    zawarte w aktach stanu cywilnego;
9.    osób zobowiązanych do uiszczenia podatku od posiadania psów;
10.    osób zobowiązanych do uiszczenia podatku od nieruchomości;
11.    osób zobowiązanych do uiszczenia opłaty targowej;
12.    osób zobowiązanych do uiszczenia podatku rolnego;
13.    osób zobowiązanych do uiszczenia podatku leśnego, przetwarzanych na podstawie ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.);
14.    kandydatów na ławników, przetwarzanych na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.);
15.    przetwarzane w związku z nadawaniem numerów porządkowych nieruchomości, na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027 z późn. zm.);
16.    gromadzone w ewidencji zbiorników bezodpływowych, przetwarzanych na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.);
17.    gromadzone w ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków, przetwarzanych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
18.    gromadzone w ewidencji umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w celu kontroli wykonywania przez właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
19.    najemców komunalnych lokali mieszkalnych, przetwarzanych na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.);
20.    osób ubiegających się o przydział lokalu komunalnego, przetwarzanych na podstawie  ustawy o której mowa w pkt 19;
21.    przetwarzane w związku z wydawaniem licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką, na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2088 z późn. zm.);
22.    przetwarzane w związku z wydawaniem decyzji zezwalających na usunięcie drzew i krzewów, na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.);
23.    osób przeznaczonych do pełnienia służby w formacjach obrony cywilnej, przetwarzanych na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241 poz. 2416 z późn. zm.);
24.    osób zobowiązanych do świadczeń rzeczowych i osobistych, przetwarzanych na podstawie ustawy o której mowa w pkt 23;
25.    przedpoborowych przetwarzanych na podstawie ustawy o której mowa w pkt 23;
26.    poborowych przetwarzanych na podstawie ustawy o której mowa w pkt 23;
27.    kurierów przetwarzanych na podstawie ustawy o której mowa w pkt 23;
28.    przetwarzane w związku z wydawaniem decyzji w sprawie uznania żołnierza za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członka rodziny lub za opiekuna, przetwarzane na podstawie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej;
29.    repatriantów, którym gmina udzieliła pomocy na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U. Nr 2004 r. Nr 53, poz. 532 z póżn. zm.);
30.    zawarte w oświadczeniach majątkowych radnych, przetwarzane na podstawie ustawy o samorządzie gminnym;
31.    przetwarzane w związku z wydawaniem decyzji na zajęcie pasa drogowego, na podstawie ustawy o drogach publicznych;
32.    zawarte w rejestrze skarg i wniosków;
33.    gromadzone w ewidencji zabytków, przetwarzanych na podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (dz. U. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.);
34.    przetwarzane w związku z wydawaniem zezwoleń na uprawę maku, na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 75, poz. 468 z późn. zm.);
35.    dotyczących nauczycieli, wychowawców i pracowników placówek oświatowych, przetwarzanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 lutego 2004 r.
o systemie informacji oświatowej (Dz. U. Nr 49, poz. 463 z późn. zm.);
36.    zawarte w arkuszach organizacyjnych szkół, tworzonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.);
37.    przetwarzane w związku z prowadzeniem nadzoru nad realizacją obowiązku nauki i szkolnego, przetwarzanych na podstawie ustawy o systemie oświaty;
38.    dotyczących nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, przetwarzanych na podstawie przepisów Karty Nauczyciela;
39.    przetwarzane w związku z wydawaniem decyzji dotyczących zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, na podstawie ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. Nr 52, poz. 379);
40.    zawarte w ewidencji wyrobów zawierających azbest, przetwarzanych na podstawie ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 3, poz. 20 z późn. zm.);
41.    zawarte w ewidencji decyzji ustalających jednorazową opłatę z tytułu wzrostu wartości zbywalnej nieruchomości w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.);
42.    przetwarzane w związku z przyznawaniem dodatków mieszkaniowych, na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71, poz. 734 z późn. zm.). W przypadku, gdy wójt (burmistrz, prezydent miasta) upoważni kierownika ośrodka pomocy społecznej do wydawania decyzji o przyznawaniu dodatków mieszkaniowych, to administratorem danych będzie wówczas gminny (miejski) ośrodek pomocy społecznej;
43.    przetwarzane przez straż miejską. Patrz uwagi do części dotyczącej straży miejskiej.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Dane osobowe, których zbiory podlegają zgłoszeniu do rejestracji:

1.    rodziców biologicznych dzieci przebywających w rodzinach zastępczych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, przetwarzanych na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.);
2.    przetwarzanych w związku z wydawaniem decyzji o skierowaniu do domu pomocy społecznej;
3.    osób tworzących rodziny zastępcze;
4.    osób tworzących pogotowie rodzinne;
5.    dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych;
6.    osób niepełnosprawnych ubiegających się o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym, przetwarzane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.);
7.    osób ubiegających się o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze, przetwarzane na podstawie ww. ustawy;
8.    osób niepełnosprawnych ubiegających się o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się, technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami, przetwarzane na podstawie ww. ustawy;
9.    zawarte w rejestrze skarg i wniosków.

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
Dane osobowe, których zbiory podlegają zgłoszeniu do rejestracji:

1.    przetwarzane w związku z wydawaniem orzeczeń o stopniu niepełnosprawności;
2.    zawarte w rejestrze skarg i wniosków.

Gminy (Miejski) Ośrodek Pomocy Społecznej
Dane osobowe, których zbiory podlegają zgłoszeniu do rejestracji:

3.    przetwarzane w związku z przyznawaniem świadczeń na podstawie ustawy o pomocy społecznej;
4.    przetwarzane w związku z przyznawaniem dodatków mieszkaniowych. Uwagi w pkt 41 części dotyczącej zbiorów danych osobowych, które powinna zgłosić gmina;
5.    przetwarzane w związku z przyznawaniem świadczeń rodzinnych, na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992);
6.    przetwarzane w związku z przyznawaniem zaliczki alimentacyjnej, na podstawie ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. Nr 85, poz. 732 z późn. zm.);
7.    zawarte w rejestrze skarg i wniosków.

Straż Miejska
W przypadku, gdy straż miejska jest komórką organizacyjną Urzędu Miasta, to administratorem danych przetwarzanych w tej komórce jest Gmina. Jeżeli natomiast straż miejska ma status samodzielnej jednostki organizacyjnej, to wówczas Straż Miejska jest administratorem danych przez siebie przetwarzanych. Należy przypomnieć, iż nie podlegają zgłoszeniu do rejestracji, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o ochronie danych osobowych, zbiory danych osobowych przetwarzanych w związku ze skierowaniem do sądu wniosku o ukaranie.

About Redakcja 316 Articles
Omni Modo to po łacinie „na każdy sposób”. Nazwa naszej firmy to nie przypadek. Na każdy sposób chcemy bowiem pokazywać klientom nasze doświadczenie, profesjonalizm i sukcesy w dziedzinie ochrony danych osobowych.