Co po wydaniu decyzji przez GIODO? Schemat procedury administracyjnej

Inspektor Ochrony Danych
Schemat procedury administracyjnej odnoszącej się do wydawania decyzji przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO).
 
 
Etap pierwszy                                      decyzja GIODO
Etap drugi                     wniosek do GIODO o ponowne rozpatrzenie sprawy
Etap trzeci                             skarga do WSA na decyzje GIODO
Etap czwarty                                             orzeczenie WSA
Etap piąty                                                  orzeczenie NSA
 
ETAP PIERWSZY
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych kończąc postępowanie administracyjne dotyczące przetwarzania danych osobowych wydaje decyzję, której treścią może być:
I.
Na podstawie art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), o umorzeniu postępowania (np. decyzja z dnia 16 kwietnia 2009 r., sygn.DIS/DEC-306/13534/09 – http://www.e-ochronadanych.pl/a,810,dis-dec-306-13534-09-dot-dis-k-421-159-08.html).
II.
Na podstawie art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) odmawiającą rejestracji zbioru danych osobowych (np. decyzja z dnia 4 września 2008r., sygn. DRZDO/DEC-519/08/22921 – http://www.giodo.gov.pl/304/id_art/2431/j/pl/).
III.
Na podstawie art. 44a ustawy o ochronie danych osobowych o wykreśleniu zbioru danych osobowych z ogólnokrajowego rejestru zbiorów danych osobowych prowadzonego przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (np. decyzja z dnia 20 sierpnia 2008 r., sygn.http://www.e-ochronadanych.pl/a,683,drzdo-dec-493-08-21609-dot-drzdo-401-005967-99.html). DRZDO/DEC-493/08/21609 –
IV.
 Na podstawie art. 104 § 1 KPA i art. 12 pkt 2 ustawy o ochronie danych osobowych odmawiającą uwzględnienia wniosku (np. decyzja z dnia 19 czerwca 2009 r., sygn. DOLiS/DEC-542/09 – http://www.e-ochronadanych.pl/a,799,dolis-dec-542-09-dot-dolis-440-909-08.html).
V.
 Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych nakazującą przywrócenie stanu zgodnego z prawem (usunięcie uchybień; uzupełnienie, uaktualnienie, sprostowanie, udostępnienie lub nieudostępnienie danych osobowych; zastosowanie dodatkowych środków zabezpieczających zgromadzone dane osobowe; wstrzymanie przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego; zabezpieczenie danych lub przekazanie ich innym podmiotom; usunięcie danych osobowych) (np. decyzja z dnia 22 lutego 2008 r., sygn. DIS/DEC-134/4605/08 – http://www.giodo.gov.pl/304/id_art/2171/j/pl/, decyzja z dnia 9 czerwca 2009 r., sygn. DOLiS/DEC-515/09 – http://www.e-ochronadanych.pl/a,798,dolis-dec-515-09-dot-dolis-440-57-09.html).
ETAP DRUGI
Jeżeli podmiot, wobec którego wydano decyzję nie zgadza się z nią, wnosi do GIODO na podstawie art. 129 § 2 KPA wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.
Po przeprowadzeniu postępowania odwoławczego Generalny Inspektor, na podstawie art. 138 § 1 KPA wydaje decyzję utrzymującą w mocy zaskarżoną decyzję  (np. decyzja z dnia 3 czerwca 2009 r., sygn. DOLiS/DEC-496/09 – http://www.giodo.gov.pl/304/id_art/2886/j/pl/ , decyzja z dnia 1 października 2009 r. sygn. DOLiS/DEC-606/08http://www.e-ochronadanych.pl/a,937,dolis-dec-606-08-dot-dolis-440-181-08.html ). Może także wydać decyzję uchylającą zaskarżoną decyzję w całości albo w części lub umarzającą postępowanie.
 
ETAP TRZECI
Jeśli strona nie zgadza się z wydaną w drugiej instancji przez Generalnego Inspektor decyzją, może złożyć na podstawie art. 50 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
ETAP CZWARTY
W wyniku prowadzonego postępowania Wojewódzki Sąd Administracyjny:
I. Uwzględniając skargę na decyzję lub postanowienie, na podstawie art. 145 § 1 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi:
1) uchyla decyzję w całości albo w części(np. wyrok z dnia 20 kwietnia 2005 r. sygn. akt II S A/Wa1923/04 – http://www.giodo.gov.pl/496/id_art/2774/j/pl/, wyrok z dnia 3 listopada 2008 r., sygn. II SA/Wa 725/09 – http://www.e-ochronadanych.pl/a,995,ii-sa-wa-725-09-.html);
2) stwierdza nieważność decyzji lub postanowienia w całości lub w części, jeżeli zachodzą przyczyny określone w art. 156 Kodeksu postępowania administracyjnego lub w innych przepisach (np. wyrok z dnia 27 stycznia 2009 r., sygn. II SA/Wa 1554/08 – http://www.e-ochronadanych.pl/a,753,ii-sa-wa-1554-08-.html);
3) stwierdza wydanie decyzji lub postanowienia z naruszeniem prawa, jeżeli zachodzą przyczyny określone w Kodeksie postępowania administracyjnego lub w innych przepisach.
II. W razie nieuwzględnienia skargi sąd, na podstawie art. 151 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, skargę oddala (np. wyrok z dnia 06 maja 2008 r., sygn. akt II SA/Wa 60/08 – http://www.giodo.gov.pl/496/id_art/2288/j/pl/, wyrok z dnia 21 października 2009 r., sygn. IV SA/Wa 1233/09 – http://www.e-ochronadanych.pl/a,964,iv-sa-wa-1233-09.html).
EATAP PIĄTY
Strona może złożyć do Naczelnego Sądu Administracyjnego na podstawie art. 173 § 1 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi skargę kasacyjną na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Po rozpoznaniu skargi kasacyjnej Naczelny Sąd Administracyjny:
1) oddala, na podstawie art. 184 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi skargę kasacyjną, jeżeli nie ma usprawiedliwionych podstaw albo jeżeli zaskarżone orzeczenie mimo błędnego uzasadnienia odpowiada prawu (np. wyrok z dnia 7 maja 2008 r., sygn. akt I OSK 998/07 – http://www.giodo.gov.pl/496/id_art/2244/j/pl/; wyrok z dnia 12 grudnia 2009 r., sygn. I OSK 227/09 – http://www.e-ochronadanych.pl/a,974,i-osk-227-09.html).
2) uwzględniając skargę kasacyjną, na podstawie art. 185 § 1 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi uchyla zaskarżone orzeczenie w całości lub w części i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu (np. wyrok z dnia 30 lipca 2009 r., sygn. I OSK 1149/08 – http://www.e-ochronadanych.pl/a,969,i-osk-1149-08-.html);
3) jeżeli nie ma naruszeń przepisów postępowania, które mogły mieć istotny wpływ na wynik sprawy, a zachodzi jedynie naruszenie prawa materialnego, Naczelny Sąd Administracyjny może, na podstawie art. 188 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, uchylić zaskarżone orzeczenie i rozpoznać skargę. W tym przypadku Sąd orzeka na podstawie stanu faktycznego przyjętego w zaskarżonym wyroku (np. wyrok z 5 lutego 2008 r. Sygn. akt I OSK 37/07 http://www.giodo.gov.pl/496/id_art/2183/j/pl/).
Omni Modo
About Redakcja 316 Articles
Omni Modo to po łacinie „na każdy sposób”. Nazwa naszej firmy to nie przypadek. Na każdy sposób chcemy bowiem pokazywać klientom nasze doświadczenie, profesjonalizm i sukcesy w dziedzinie ochrony danych osobowych.