GIODO o kontrowersyjnej ustawie o Sądzie Najwyższym

Sądzie Najwyższym

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Pani Edyta Bielak-Jomaa zaopiniowała 20 lipca 2017 r., projekt ustawy o Sądzie Najwyższym. Po zbadaniu treści projektowanego aktu prawnego, Inspektor nie stwierdziła naruszeń. Analiza projektu, przeprowadzona przez GIODO, skupiła się jedynie na aspektach związanych z ochroną danych osobowych i zgodnością z UODO.

Opiniowanie aktów prawnych, po co to?

Akty prawne, czy to ustawy, czy to uchwały organów jednostek samorządu terytorialnego (JST) oddawane są pod osąd różnych grup społecznych i organów. Wnioskodawca, którym w przypadku projektu nr 1727 ustawy o Sądzie Najwyższym była grupa posłów, obowiązany jest w ramach procedury legislacyjnej, zaopiniować przedłożony do obrad akt. Nikt z góry nie ogranicza kręgu podmiotów, do których trafić może taki projekt ustawy. Czasem obowiązek wydania opinii wynika wprost z ustawy, zasadą jest, że powinien być on przekazany podmiotom, na które ma jakiś wpływ, czy posiadającym odpowiednią wiedzę.

Po przeanalizowaniu przedłożonego projektu, organ sporządza opinię, w której odnosi się do proponowanych rozwiązań. Projekt może spotkać się z aprobatą, jednak podmiot wydający opinię równie dobrze może zgłosić swoje krytyczne uwagi. Takie działanie ma na celu podniesienie jakości stanowionego prawa oraz dostosowanie go do potrzeb, których będzie dotyczyło. Co ważne, uwagi wyrażone w opinii nie mają dla wnioskodawcy charakteru wiążącego. Wydawana jest jedynie opinia, jedna z wielu. Uwagi równie dobrze mogą być uwzględnione, jak i przejść bez echa.

Wielkie kontrowersje, weto prezydenckie

Nie jest tajemnicą, że projekt ustawy o Sądzie Najwyższym spotkał się z szorstkim społecznym odbiorem. Krytykowano głównie rozwiązana przejściowe i nowy podział izb Sądu Najwyższego, któremu chciano przydać charakter sądu dyscyplinarnego. Nie były to jedyne zarzuty. Czarny PR nagromadził się wokół aktu, kiedy to pojawiły się podejrzenia, że przedłożony senatowi projekt nie jest tym, który został uchwalony przez izbę niższą. W poniedziałek, 24 lipca prezydent RP, Andrzej Duda ogłosił, że ustawa o Sądzie Najwyższym, jak i ustawa o KRS zostaną zawetowane. Decyzja poprzedzona była konsultacjami z największymi prawniczymi autorytetami.

Zatem, skąd brak uwag GIODO?

W oficjalnym piśmie z opinią, wystosowanym przez GIODO, na prośbę o zaopiniowanie projektu, Inspektor nie zgłosiła uwag. Warto jednak podkreślić, że zakres w jakim badała ona przedstawiony akt, był bardzo wąski. Wydana opinia dotyczyła jedynie spełniania standardów ochrony danych osobowych na gruncie UODO. Nie odnosiła się zaś do innych kwestii, tak żywo dyskutowanych w mediach i na forum publicznym.

Wniosek stąd taki, że jakkolwiek kontrowersyjna okazałaby się projektowana ustawa, przynajmniej w oczach GIODO, spełnia ona wszelkie standardy ochrony danych osobowych.

Źródła:

  1. http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/43E09D440B0257DEC125816400323341/%24File/1727-006.pdf

  2. http://www.rcl.gov.pl/opisy/book/325-podmioty-kt%C3%B3rym-nale%C5%BCy-przedstawi%C4%87-projekt-w-ramach-opiniowania

About Redakcja 316 Articles
Omni Modo to po łacinie „na każdy sposób”. Nazwa naszej firmy to nie przypadek. Na każdy sposób chcemy bowiem pokazywać klientom nasze doświadczenie, profesjonalizm i sukcesy w dziedzinie ochrony danych osobowych.