Czy Zarząd Edukacji jest ADO?

Jesteśmy wyodrębnioną jednostką organizacyjną Urzędu Miasta, funkcjonującą w postaci zarządu edukacji z dyrektorem na czele. Analizując treść ustawy o ochronie danych osobowych, jak też stosownych orzeczeń nie sposób dociec, kto jest administratorem danych?

Odpowiadając na powyższe pytanie należy wskazać, iż stosownie do treści art. 5 ust 2 pkt 1 ustawy o systemie oświaty (dalej: ustawa) szkoła może być zakładana i prowadzona przez jednostkę samorządu terytorialnego. Z kolei treść art. 5 ust. 7 ustawy wynika, iż organ prowadzący szkołę lub placówkę odpowiada za jej działalność. Do zadań organu prowadzącego szkołę lub placówkę należy w szczególności:

  1. zapewnienie warunków działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki;
  2. wykonywanie remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie;
  3. zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkoły lub placówki;
  4. wyposażenie szkoły lub placówki w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania, programów wychowawczych, przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów oraz wykonywania innych zadań statutowych.

W celu wykonywania zadań wymienionych w ust. 7, organy prowadzące szkoły i placówki mogą tworzyć jednostki obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół i placówek (ust. 9)

Założyć zatem należy, że zarząd edukacji o jakim mowa w pytaniu jest jednostką obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół i placówek oświatowych, o której mowa w art. 5 ust. 9 ustawy o systemie oświaty.

W dalszej kolejności wskazać należy, iż zgodnie z definicją zawartą w ustawie o ochronie danych osobowych za administratora danych ( art. 7 pkt 4 u.o.d.o.) uznaje się:

  • organ państwowy lub samorządowy,
  • państwową lub komunalną jednostkę organizacyjną,
  • podmiot niepaństwowy realizujący zadania publiczne,
  • osobę prawną, jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej lub osobę fizyczną, przetwarzającą dane w związku ze swą działalnością zarobkową, zawodową albo dla realizacji celów statutowych, który (która) decyduje o celach i środkach przetwarzania
    danych osobowych.

Zestawiając powyższe informacje, wskazać należy, iż administratorem zbiorów (ściślej rzecz ujmując danych osobowych w tych zbiorach) będą zarządy edukacji, jako że zostały utworzone w związku z wykonywaniem zadań, określonych w ustawie o systemie oświaty i to zarząd edukacji decyduje o celach i środkach przetwarzania tych danych.

Nie ma przeszkód do uznania żeby za administratorów w odniesieniu do pewnych danych osobowych uznać zarówno gminę jak i zarząd edukacji. Sytuacja taka wystąpić może wówczas, gdy zbiór pozostaje we wspólnej dyspozycji obu wymienionych podmiotów. Decydować o tym będą jednak okoliczności konkretnego przypadku.

About Redakcja 316 Articles
Omni Modo to po łacinie „na każdy sposób”. Nazwa naszej firmy to nie przypadek. Na każdy sposób chcemy bowiem pokazywać klientom nasze doświadczenie, profesjonalizm i sukcesy w dziedzinie ochrony danych osobowych.