Czy osoby, która złożyła wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej nie chroni UODO?

Artykuł archiwalny- aktualny znajduje się tutaj

Zgodnie z art. 7a ust. 2 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej (Nr 101, poz. 1178 z późn. zm.) ewidencja działalności gospodarczej jest jawna i dane osobowe w niej zawarte nie podlegają przepisom ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Z przepisu tego wynikają dwie bardzo istotne kwestie.

 Po pierwsze, jawność ewidencji działalności gospodarczej, która oznacza, że informacji zawartych w tej ewidencji nie można utajniać, a każda zainteresowana osoba ma prawo dostępu do tych informacji. Z ustawy Prawo działalności gospodarczej wynika, że ewidencja działalności gospodarczej zawiera informacje dotyczące:

– oznaczenia przedsiębiorcy i jego numeru ewidencyjnego PESEL, o ile taki posiada,
– miejsca zamieszkania i adresu przedsiębiorcy, a jeżeli stale wykonuje działalność poza miejscem zamieszkania – również wskazania tego miejsca i adresu zakładu głównego, oddziału lub innego miejsca,
– określenia przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD),
– wskazania daty rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Po drugie, wyłączenie stosowania przepisów ustawy o ochronie danych osobowych do danych osobowych zawartych w ewidencji działalności gospodarczej, co oznacza, że dane osobowe zawarte w tej ewidencji nie podlegają ochronie na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych, a przedsiębiorca nie może powoływać się na ochronę jego danych osobowych zawartych w ewidencji działalności gospodarczej.

About Redakcja 316 Articles
Omni Modo to po łacinie „na każdy sposób”. Nazwa naszej firmy to nie przypadek. Na każdy sposób chcemy bowiem pokazywać klientom nasze doświadczenie, profesjonalizm i sukcesy w dziedzinie ochrony danych osobowych.