Czy dane osobowe mogą być przetwarzane po zamknięciu rachunku w banku?

Bank Sign over Entrance Door in Black and White Sepia Tone

Dane osobowe mogą być przetwarzane przez bank dla celów marketingowych własnych produktów i usług, w trakcie trwania podpisanych wcześniej umów o prowadzeniu rachunku.  W momencie rozwiązania umowy, tym samym, zamknięcia rachunku, dalsze przetwarzanie danych przez bank na potrzeby marketingu jest dopuszczalne tylko wtedy, jeśli były klient wyrazi pisemną zgodę.

Inaczej wygląda sytuacja z przetwarzaniem danych w przypadku gdy, przykładowo, osoba uzyskała kredyt w banku, a po jego spłacie w określonym terminie decyduje się rozwiązać z nim umowę. Administratorem danych jest bank, który udostępnia do Biura Informacji Kredytowej S.A. dane swojego klienta wraz z informacją o zaciągniętym kredycie. Zgodnie z art. 71 ust. 1 oraz art. 74 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994. o rachunkowości (Dz. U. 1994 Nr 121 poz. 591 ) każdy bank zobowiązany jest do przechowywania ksiąg rachunkowych oraz dowodów księgowych dotyczących m.in. pożyczek i kredytów przez okres 5 lat „od początku roku następującego po roku, w którym dokonano spłaty kredytu bądź pożyczki”, w formie papierowej lub w systemach informatycznych spełniających wymogi określone w rozporządzeniu z 29 kwietnia 2004 roku w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych ( Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024 ). Jednakże powyższe stwierdzenie dotyczy wyłącznie banku, w którym osoba posiadała rachunek. Biuro Informacji Kredytowej, po otrzymaniu odpowiedniego zaświadczenia od banku o dokonanej w całości spłacie kredytu, musi usunąć wszystkie dane osoby – kredytobiorcy ze swojej bazy, chyba, że kredytobiorca wyraził zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w BIK, po zakończeniu zobowiązania (na takie rozwiązanie decyduje się coraz więcej osób, aby budować pozytywną historię kredytową). Stanowi tak wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, z siedzibą w Warszawie, z dnia 22 lutego 2005 roku ( II SA/Wa 2030/04 ), w oparciu o decyzję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 29 marca 2004 roku ( GI-DEC-DIS-81/04/155 ).

Dane byłych klientów każdego banku, po rozwiązaniu umowy, mogą być przechowywane bez ich zgody, w banku jak i w Biurze Informacji Kredytowej , jeśli nie zostały uregulowane zobowiązania byłego klienta wobec banku, m.in. spłata kredytu, co jest dopuszczalne na mocy  art. 105a ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe ( Dz. U.  1997 Nr 140, poz. 939 ). Na mocy tej samej ustawy, możliwe jest również przechowywanie danych byłych klientów banku dla celów statystycznych ( art. 105 ust. 4 w związku z art. 128 ust. 3 ).

About Redakcja 316 Articles
Omni Modo to po łacinie „na każdy sposób”. Nazwa naszej firmy to nie przypadek. Na każdy sposób chcemy bowiem pokazywać klientom nasze doświadczenie, profesjonalizm i sukcesy w dziedzinie ochrony danych osobowych.