Bezprawne praktyki spółdzielni mieszkaniowych?

spółdzielni

Kilka większych spółdzielni rozesłało do swoich członków oświadczenia wraz z formularzami. Setki tysięcy osób poproszono o ujawnienie danych wrażliwych, zarówno swoich jaki i ich domowników. Na jakiej podstawie prawnej  że spółdzielnie to robiły?

Dane o stanie zdrowia to dane wrażliwe

Spółdzielnie chciały otrzymać od mieszkańców dane o ich stanie zdrowia, nałogach, a także o wszelkich wyrokach wydanych w ich sprawach oraz innych orzeczeniach wydanych zarówno w postępowaniach cywilnych jak i administracyjnych. Tego typu informacje stanowią dane wrażliwe i podlegają szczególnej ochronie. Oświadczenia z informacją o zgodzie na przetwarzanie danych, były rozsyłane do członków spółdzielni.

Czy ktoś może za mnie wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych?

Spółdzielnie, rozsyłając blankiety oświadczeń, miały zamiar otrzymać również dane wrażliwe innych mieszkańców, nie będących członkami spółdzielni. Jedną z przesłanek, przetwrzania danych wrażliwy jest pisemna zgoda osoby, której dane mają być przetwarzane- spółdzielnie jej jednak nie zbierały. W wyjątkowych przypadkach, może dojść do przetwarzania danych wrażliwych bez zgody, gdy np. przepis szczególny, innej ustawy tak stanowi. Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych o tym jednak milczy.

Spółdzielnia przetwarzająca dane

Nie oznacza to, że spółdzielnie zostały bezwzględnie pozbawione możliwości przetwarzania jakichkolwiek danych osobowych. Są one konieczne chociażby do zawarcia umowy z członkiem spółdzielni, taka przesłanka została wprost przewidziana w UODO. Udostępnienie danych może też nastąpić, gdy jest to uzasadnione prawnie uzasadnionymi celami oraz nie narusza praw i wolności tej osoby. Celem takim może być na przykład wniesienie powództwa.Za zobowiązania wynikłe z obowiązku uiszczania opłat ponoszą solidarną odpowiedzialność z członkiem spółdzielni ponoszą, pełnoletni mieszkańcy. Chroniąc swój interes, spółdzielnia może być zainteresowana liczbą osób faktycznie zamieszkujących lokal. Zbieranie szczegółowych danych osobowych, w tym danych wrażliwych, zdecydowanie wykracza poza ten zakres.

Źródła:

  1. http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1053441,spoldzielnie-zadaja-danych-prywatnych-od-mieszkancow.html

  2. https://uodo.pl/dane-wrazliwe/

About Redakcja 320 Articles
Omni Modo to po łacinie „na każdy sposób”. Nazwa naszej firmy to nie przypadek. Na każdy sposób chcemy bowiem pokazywać klientom nasze doświadczenie, profesjonalizm i sukcesy w dziedzinie ochrony danych osobowych.