1 czerwca br. wchodzi w życie nowelizacja UODO

crime, justice icons universal set for web and mobile

17 maja została opublikowana ustawa o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich oraz niektórych innych ustaw, który nowelizuje UODO. Zmiany dotyczą procedury pociągnięcia Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych do odpowiedzialności karnej.

Wniosek o wyrażenie zgody na pociągnięcie GIODO do odpowiedzialności karnej w sprawie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego składać się będzie za pośrednictwem Prokuratora Generalnego, a w przypadku przestępstwa ściganego z oskarżenia prywatnego – przez wniesienie sprawy do sądu. Prokurator lub sąd, do którego wniesiono skargę składa wniosek Marszałkowi Sejmu, który przekazuje go właściwemu organowi do rozpatrzenia. Na tym etapie GIODO jest uprawniony do przedstawienia wyjaśnień i własnych wniosków w sprawie. Po przedstawieniu stanowiska przez GIODO, uchwalane jest sprawozdanie wraz z propozycją przyjęcia lub odrzucenia pisma w przedmiocie pociągnięcia Generalnego Inspektora do odpowiedzialności. Kolejnym etapem jest rozpatrywanie pisma przez Sejm. By pociągnąć GIODO do odpowiedzialności karnej Sejm uchwala uchwałę bezwzględną większością głosów ustawowej liczby posłów.

W nowelizacji uwzględniono także kwestię zatrzymania lub aresztowania Generalnego Inspektora, do których to czynności również potrzebna będzie zgoda Sejmu wyrażona uchwałą.

Nowe przepisy wchodzą w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia, tj. 1 czerwca 2016 r.

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2016/677

About Redakcja 316 Articles
Omni Modo to po łacinie „na każdy sposób”. Nazwa naszej firmy to nie przypadek. Na każdy sposób chcemy bowiem pokazywać klientom nasze doświadczenie, profesjonalizm i sukcesy w dziedzinie ochrony danych osobowych.